This video, https://www.youtube.com/watch?v=2jxRui1taWc, can also be seen at https://www.youtube.com/channel/UC6ZwE7WWqtB6Z-0W_CT17aA.